حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران با توجه به استاندارد های مشتری مداری تعریف شده در دستور کار مجتمع فنی و تخصصی شاپ الکترونیک قرارگرفته و تمام مدیران و کارمندان این مجتمع با توجه به قوانین حاکم در کشور عزیزمان ملزم به اجرای ان میباشند.

پشتیبان: اپن کارت فارسی
ShopElectronic فروشگاه قطعات و تجهيزات الكترونيكي © 2024